Usluge

Usluge

Pomorsko peljarenje ili pilotaža je upravljanje brodom i davanje stručnih savjeta zapovjedniku broda od strane ovlaštene osobe (peljara) koja nije član brodske posade, radi sigurne plovidbe lukama, tjesnacima i drugim područjima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Pomorsko peljarenje , ovisno o području može biti lučko ili obalno. U Republici Hrvatskoj, prema čl. 104. st. 2. Pomorskog zakonika (NN 17/94) obaveznom peljarenju podliježu svi brodovi iznad 500 BT osim hrvatskih ratnih i javnih brodova, brodova koji služe za održavanje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe na tim putovima, hrvatskih putničkih brodova te trajekata koji plove na redovnoj liniji.

Services

Maritime piloting or pilotage means leading a vessel and rendering professional advice to the ship master by the authorized person( pilot), who is not a member of the crew, in order to ensure safe navigation in ports, straits, and other areas of inner sea waters and territorial sea in Republic of Croatia. Depending on the area of performance the maritime pilotage could be the port pilotage or coastal pilotage. According to the Clause 104, p.2 of the Maritime Code (NN 17/94), all ships in Republic of Croatia having more than 500 BT are subject to compulsory pilotage, excepting Croatian war and public ships, ships which maintain navigable ways and objects ensuring safe navigation on these ways, as well as Croatian passenger ships and ferries on their regular lines.

 
Logo Joomla
Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos