Naknada za lučko peljarenje na području Lučke kapetanije Zadar:

Naknada A: kod dolaska / odlaska brodova u / iz luke Zadar i Gaženica primjenjuje se osnovna naknada. Naknada B: kod dolaska / odlaska brodova u / iz Lamjana, Sukošan i druge luke na području lučke kapetanije Zadar, osnovna naknada se uvećava za 20%.Dodatne naknade za lučko peljarenje I.

(primjenjuju se na osnovnu naknadu A i to u sljedećim slučajevima):

- kod peljarenja brodova (osim RO-RO putničkih brodova) prilikom mijenjanja veza u luci, koje se tretira kao jedno peljarenje, osnovna naknada A povećava se za 70%.

- u slučaju da je peljar prisiljen čekati na mjestu ugovorenom za pružanje usluge zbog kašnjenja broda u dolasku/odlasku, zbog neotkazivanja dolaska/odlaska broda, čekanja na dizanje sidra, nespremnosti instalacija ili veza samog broda, zbog kašnjenja vlasti u obavljanju carinskih i ostalih formalnosti, treba platiti naknadu u iznosu od 150 kuna za svaki sat čekanja.

- kod peljarenja broda namijenjenog prijevozu nafte ili naftnih derivata, prijevoz plina i kemikalija, naknada A povećava se za 20%, osim ako je prazan brod u posjedu "Svjedodžbe o degazaciji

tankova".

- kod peljarenja tankera koji posjeduju tankove odvojenog balasta, iste treba izuzimati iz ukupne tonaže broda, a prema podacima sa svjedođbe tankera.

- kod peljarenja RO-RO putničkih brodova naknada A se umanjuje za 40%.

- kod peljarenja RO-RO putničkih brodova prilikom mijenjanja veza u luci koje se tretira kao jedno peljarenje, naknada A se povećava za 50%.

- u slučaju peljarenja broda bez upotrebe brodskog pogona (stroja), odnosno broda s neispravnim kormilarskim uređajem, sidrenim vitlima, vitlima za pritezanje broda, tj. neispravnim tehničkim sredstvima neophodnim za obavljanje manevra, naknada A povećava se za 70%.

- u slučaju potrebe za angažiranjem drugog peljara, naknada A se povećava za 50%.

- prijevoz peljara sa obale na brod i obrnuto do unutarnje peljarske stanice uračunat

je u osnovnu tarifu.

- za prijevoz peljara do vanjske peljarske stanice naplaćuje se naknada za upotrebu peljarske brodice u iznosu 70 KN po Nm.

- za peljarenje brodova čija bruto tonaža prelazi onu navedenu u dotičnoj tabeli za svaku dodatnu tonu obračunava se 0,25 KN.

Dodatne naknade za lučko peljarenje II.

1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima dana, naknada A za lučko peljarenje

povećava se na sljedeći način: od 22:00 do 06:00 sati - povećanje 50%.

2. usluge peljarenja i čekanja obavljene subotom i nedjeljom, naplatit će se povećanjem naknade A za lučko peljarenje, za 50%.

3. usluge peljarenja i čekanja obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade A za lučko peljarenje, za 100%.

Prethodno navedene dodatne naknade iz točke 1, 2 i 3 ne mogu biti kumulativne.


Naknada za obalno peljarenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

- naknada A:
obalno peljarenje do 50 NM
- naknada B: obalno peljarenje od 50 do 150 NM
- naknada C: obalno peljarenje preko 150 NM


Dodatne naknade za obalno peljarenje I. (primjenjuju se na naknadu A, B ili C i to za):

- usluge obalnog peljarenja broda namijenjenog prijevozu nafte ili naftnih derivata, prijevoz plina, i prijevoz kemikalija, naknada A, B ili C povećava se za 20%, osim ako je prazan brod u posjedu "Svjedodžbe o degazaciji tankova". Brodar je dužan osigurati peljaru smiještaj i ishranu kao časnicima broda.

Dodatne naknade za obalno peljarenje II.

1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima dana, naknada A za obalno peljarenje

povećava se na sljedeći način: od 22:00 do 06:00 sati - povećanje 50%.

2. usluge peljarenja i čekanja obavljene subotom i nedjeljom, naplatit će se povećanjem naknade A, B ili C za obalno peljarenje, za 50%.

3. usluge peljarenja i čekanja obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade A, B ili C za obalno peljarenje, za 100%.

Prethodno navedene dodatne naknade iz točke 1, 2 i 3 ne mogu biti kumulativne.

4. Za prijevoz peljara do peljarske stanice i natrag naplaćuje se naknada za upotrebu peljarskog čamca u iznosu od 70 kn po Nm.

 


 

Tariffs – port pilotage:

The fees for port pilotage in the area of port authorities Zadar:

Fee A: Ships arriving/leaving ports of Zadar and Gaženica are charged basic fee.
Fee B: Ships arriving/leaving the ports Lamjana and Sukošan and other ports on the area of port authorities Zadar, the basic fee is increased by 20%.


Additional fees for port pilotage I.

(applied to basic fee A in following cases):

-when piloting a ship(except RO-RO passenger ships) in the case of shifting a berth in the port, which is considered as a single piloting, the basic fee A is increased by 70%.

- when a pilot has to wait, on the spot agreed to be the place where the service will be provided, due to ship's delay in arrival/departure, when ship's arrival/departure hasn' t been cancelled, due to waiting for weighing the anchor, unprepared installation or the berth of the ship, due to delay in clearing custom's duties and other formalities, the fee is 150 kunas for each hour of waiting.

-when piloting a tanker, LPG, and CH.t, the fee A is to be increased by 20%, except when an empty ship is in possession of the ''Certificate of degassed tanks''.

- when piloting a tanker which has segregate ballast tanks (SBT), they should be excluded from the total ship's GT, according to the data on the ship's Certificate

- when piloting a RO-RO passenger ship, the fee A is decreased by 40%.

- when piloting a RO-RO passenger ship while shifting berth in the port which is considered a single piloting, fee A is increased by 50%.

- when piloting a ship without using its engine, a ship with faulty rudder, anchor winches, i.e. with faulty technical devices necessary for manoeuvring, fee A is increased by 70%.

-in case when is necessary to engage another pilot, fee A is increased by 50%.

- transfer of the pilot from the coast onboard the ship and back to the inner pilot station is included in the basic fee.

-when transfering the pilot to the outer pilot station, the use of the pilot boat is charged 70 kn /Nm.

When piloting a ship whose GT exceeds the one listed in the chart, every additional ton is to be charged 0,25kn.

Additional fees for port pilotage II.

1. pilotage over following day periods, from 10,00 p.m. till 06,00 a.m.basic fee A for port pilotage is to be increased by 50%.

2. pilotage and waiting on Saturday and Sunday will be charged basic fee A for port pilotage increased by 50%.

3. pilotage and waiting on holidays will be charged basic fee A for port pilotage increased by 100%.

Previously listed additional fees from items 1,2 and 3 cannot be cumulative.

 


Tariffs – coastal pilotage:

Fee for the coastal pilotage in the inner sea waters and territorial sea of the Republic of Croatia:

- fee A: coastal pilotage to 50NM
- fee B : coastal pilotage from 50 to 150NM
- fee C: coastal pilotage more than 150NM


Additional fees for coastal pilotage I.( applied to fee A,B or C for):

- coastal pilotage of tankers, LPG and CH.T. basic fee A ,B or C is increased by 20%, except for an empty ship in possession of ''Certificate of degassed tanks". Ship is obliged to provide accomodation and food for the pilot, the same as for the ship officers.

Additional fees for coastal pilotage II.

1. pilotage during following periods of a day (10,00 p.m.till 06,00 a.m.) basic fee A - coastal pilotage is to be increased by 50%.

2. pilotage and waiting on Saturday and Sunday, will be charged basic fee A, B or C - coastal pilotage increased by 50%.

3. pilotage and waiting on holiday will be charged basic fee A, B or C - coastal pilotage increased by 100%.

Previously listed additional fees items 1,2 and 3 cannot be cumulative.

4. when transfering the pilot to the outer pilot station, the use of the pilot boat is charged 70 kn /Nm.

 

 

 
Logo Joomla
Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos